Andrin Egger

  • Shidoin 1.Kyu, Trainer Iaido
  • 3.Kyu (Goju-Ryu Syoukenkai)
    1.Kyu Iaido (Toyama-Ryu)